Polityka Prywatności RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej "RODO") informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest NETJUS USŁUGI INTERNETOWE I KOMPUTEROWE JAROSŁAW DUDEK z siedzibą przy os. Stefana Batorego 47/28, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się zInspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: jaroslawdudek@poczta.onet.pl; tel. kom. 509-703-002; lub pisemnie na adres naszej siedziby NETJUS USŁUGI INTERNETOWE I KOMPUTEROWE JAROSŁAW DUDEK z siedzibą przy os. Stefana Batorego 47/28, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

1. Marketingowym na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zaponaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt IV.

2. Zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

3. Realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy Prawotelekomunikacyjne (podstawa art. 180a ust. 1 pkt 1, art. 180c, art. 56 ust. 6) oraz ustawy Ordynacja podatkowa (art. 70 § 1)

4. Obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania umowy z nami zawartej, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Analizy i statystyki (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. Oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

V. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 10 lat (w przypadku osoby fizycznej) lub 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz swoją zgodę.

 

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

a) naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) i innym odbiorcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, (podmiotom odpowiedzialnym za eksploatację i serwis infrastruktury telekomunikacyjnej i urządzeń abonenckich, obsługę nieruchomości, obsługę Klienta, działania marketingowe, sprzedaż usług, działania windykacyjne, firmom kurierskim, nabywcom wierzytelności, Biurom Informacji Gospodarczej)

b) w przypadku wyboru produktów i usług dodatkowych, w których sprzedaży uczestniczymy, Twoje dane zostaną przekazane podmiotom współpracującym świadczącym te usługi i dostarczającym produkty.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. W procesie zawierania umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w celu zawarcia umowy. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o dane posiadane przez nas oraz pozyskane z Biura Informacji Gospodarczej oraz od innych operatorów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na to, czy umowa zostanie zawarta oraz wysokość ewentualnej kaucji.

2. W procesie realizacji umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w celu dopasowania naszej oferty do Twoich potrzeb. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o dane, które o Tobie posiadamy, tj. dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą plików cookies. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na przedstawiane Tobie informacje marketingowe, które będziemy starać się dopasować do Twoich potrzeb.

3. Profilowanie to przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

4. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny wiarygodności płatniczej oraz do celów marketingowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

5. Jeżeli kwestionujesz wynik profilowania, możesz zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji:

telefonicznej (Nr te.kom. 509-703-002) oraz pisemnej (przesłanej na adres: NETJUS USŁUGI INTERNETOWE I KOMPUTEROWE JAROSŁAW DUDEK os. Stefana Batorego 47/28, 64-300 Nowy Tomyśl).

Reklamacja i weryfikacja wyniku profilowania zostanie rozpatrzona w sposób niezautomatyzowany. Prosimy podać informacje, które Twoim zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Możesz też zostać poproszony o takie informacje później. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.